رویکرد استراتژیک به ساختار سازمان- جلسه ششم

بازگشت
جلسه ششم

عنصر قدرت، عنصری متوازن کننده در محیط درونی سازمان، در مواجهه با محیط بیرونی است​​​​​​​​​​​​​​ ...