رهبری استراتژیک- جلسه چهارم

بازگشت
جلسه چهارم

سازمان برای توسعه، به بینش نیاز دارد؛ بینشی که تحول ساز باشد ...