مدیریت تحول​​​​​​​ - جلسه چهارم

بازگشت
جلسه چهارم

تیم چیست و تیم ها چگونه در تحول سازمان نقش ایفا می کنند ...