مدیریت تحول​​​​​​​ - جلسه پنجم

بازگشت
جلسه پنجم

آشوب در دنیای واقعی، مدیریت و اصول رهبری را نیز به آشوب میکشد ...