تماس با ما

تماس با ما

0912-4969-112

:مشاوره و برنامه ریزی استراتژیک و توتال سیستم 
strategy@sadaghianifar.com

:مشاوره، تحلیل و ممیزی انرژی
 energy@sadaghianifar.com

 ​:مشاوره و طراحی لجستیک و زنجیره تامین 
 Logistics@sadaghianifar.com

 :آموزش
edu@sadaghianifar.com