فرهیخته گرامی
صفحه شهر و محیط زیست، صفحه ای تخصصی به معنای دانشگاهی آن نیست.
این صفحه دو هدف را دنبال می کند:
* بررسی شهر به عنوان مرکزی برای تصمیم گیری، رشد اقتصادی و ایجاد زیرساخت ها
* شناخت نحوه بکارگیری منابع موجود در محیط، از منابع طبیعی و زیستی گرفته تا منابع فکری و ارتباطی برای بهبود کیفیت زندگی در جوامع، به عنوان تعریفی وسیعتر از محیط زیست.
این صفحه سپاس دار دانشمندانی خواهد بود که با نظرات خود در غنای مطالب این صفحه سهیم باشند.  
​​​​​​​

ویدئوها