ماموریت من

رویاروی چالش ها با استراتژی

·  استراتژیست  و طراح سیستم های لجستیک

·  مدرس و مشاور حوزه های اقتصاد انرژی، لجستیک و استراتژی

·  سابقه من در آشناسازی مدیران، برنامه ریزان و مجریان کسب و کار در سازمانها، با تکنیک ها و فعالیت های حیاتی برای تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرا در حوزه های محدود اما ژرف نگر، با ارائه و اشتراک مطالب، چه در رسانه های اجتماعی، چه نوشتاری و برگزاری دوره های آموزشی در سراسر کشور است.
 
چالش ها همواره؛ همه جا باما و شاید مسلط برما هستند و ما ناچار به رویارویی با آنهاییم؛ پس باید برای این رویارویی آماده و با برنامه باشیم؛

من در کنار شما و شما در کنار من: "رویاروی چالش ها با استراتژی "