فرآینـدها - از شناخت تا تغییر

فرآینـدها - از شناخت تا تغییر
    فرآیند، یکی از کلید واژگان دنیای مدرن است. بیشتر دانشها، جریان حرکت خود را چه در حیطه اندیشه ورزی و چه در حیطه کاربری، با فرآیند نمایش داده یا تعریف میکنند و این موضوع تعاریف متعدد و متنوعی را برای این واژه ایجاد نموده است. در دنیای کسب و کار، فرآیند به سادگی، " مجموعه ای از اعمال ساختارمند و مربوط به هم که موجب ایجاد خدمت یا …
ادامه مطلب