پول اقتصادی یا پول فرهنگی؟ (بحثی پیرامون عادی سازی افت ارزش پول ملی)

پول اقتصادی یا پول فرهنگی؟ (بحثی پیرامون عادی سازی افت ارزش پول ملی)
    پول در هر جامعه ای غیر از نقش مبادلاتی و اقتصادی، نقشی فرهنگی نیز ایفا میکند و حتی میتوان مدعی بود که نقش فرهنگی پول، اگر از نقش اقتصادی آن پررنگ تر نباشد کم رنگ تر نیز نیست. در واقع در هم تنیدگی این نقش ها و تاثیرات متقابل رفتارهای فرهنگی و اقتصادی است که دو نقش پیش گفته را مهم مینماید. از جمله رفتارهای فرهنگی در مورد پول، …
ادامه مطلب