ارتباطات نهادینه شده و نگرشی به اقتصاد چین

ارتباطات نهادینه شده و نگرشی به اقتصاد چین
وجود نهادهای اجتماعی در اقتصاد چین چقدر قابل مشاهده است؟ آیا رشد اقتصادی چین یک رشد خودجوش و ملی است یا یک رشد دیکته شده توسط دولت؟
ادامه مطلب