بحران اقتصادی پیش رو

برآورد زمان بروز اثرات این فاجعه در اقتصاد ایران، کار آسانی نیست ولی با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ملی ایران، بنظر میرسد آثار تورمی پیش گفته، تا پیش از پایان فصل بهار اقتصاد ایران را تحت تاثیرات مخرب خود قرار دهد .

محمدرضا صدقیانی فر

 فروردین ماه 1398