اَبَرتورم در اقتصاد ایران؟

خروج #سرمایه از #کسب_ و‌_کارهای کوچک و افزایش میزان سرمایه های سرگردان، از عواملی است که به افزایش غیر منطقی #قیمت #خرده_ فروشی و گسترش رفتار #دلالی در سطح خرد #اقتصاد منجر می شود. عاملی خطرناک‌ در گسترش #گرداب_ تورمی . امری که چالش اصلی چندسال اخیر #اقتصاد_ایران است.

 

محمدرضا صدقیانی فر

 اردیبهشت ماه 1398