برترین کشورهای کارآفرین دنیا

 

برترین کشورهای دنیا از نظر سطح فعالیتهای کارآفرینانه در بازه ای ۵ ساله


تحلیل نمودار بخوبی این نکته را نمایان میسازد که  - برغم برخی آموزه های احساسی و  غلوآمیز در کشور ما کارآفرینی امری برخاسته از خلاء نیست و میزان موفقیت و ثمردهی آن بستگی به میزان رشد و توسعه و فضای حاکم بر اقتصاد کشور دارد. اگر فضای مساعدی بر شرایط تصمیم گیری و فعالیت اقتصادی حاکم نباشد بهترین ایده ها نیز - حداکثر - در حدی محدود و محلی رشد خواهند کرد چون بنیادهای محکم اقتصادی برای بهره گیری از ایده های نو و تجاری سازی آنها در مقیاس وسیع برای بهره مند سازی عموم جامعه مصرفی از نتایج ترکیب ایده و سرمایه وجود ندارد، از طرف دیگر در نبود چنین امکاناتی، جامعه از فرصت تشکیل سازمانهای بزرگ مقیاس و نوگرای تجاری محروم می گردد و رشد خلاقیت و انگیزش و گردش سرمایه بوجود نخواهد آمد .
همانگونه که در این ده کشور که حداقل یک‌سوم افراد ۱۸ تا ۶۴ ساله کارآفرین هستند، اقتصاد ملی در سطح نزدیک به فقر مطلق و عقب مانده قرار دارد .
در واقع امر کارآفرینی، پله نخست در فرایندی تحول ساز در اقتصاد ملی و جهانی نگریسته می شود نه صرفا تشکیل یک ساختار اتم اندازه برای فروش و دلالی از طریق شبکه های اجتماعی.
باید دید که دنبال کردن کدام هدف جذابتر، مناسبتر و عقلایی تر است؟ 

 

محمدرضا صدقیانی فر - زمستان 98