کشورهایی با کمترین سطح فعالیتهای کارآفرینانه

 

ده کشور با کمترین سطح فعالیتهای کارآفرینانه: تحلیل این نمودار کمی با سطح قبلی تفاوت دارد و واضح ترین نکته، این است که ده کشور مندرج در این نمودار یکدست نیستند.  اگر در کشورهای سورینام‌ وکوزوو اصولا چنین مفاهیمی کاربرد ندارند و در کشورهای عربی شمال آفریقا، بخاطر بهره وری پایین نیرو‌ی کار و فرهنگ تن پرورانه فعالیتی مشاهده نمیشود، آیا در ژاپن، آلمان، فرانسه، بلژیک و ایتالیا نیز دلیل فعالیتهای پایین کارآفرینی دلایل پیش گفته است!؟؛ پاسخ را باید در فرهنگ کاری این کشورها جست و آن، شباهتی است که میان کشورهای شرق آسیا و غرب اروپا وجود دارد، یعنی جمعگرایی.
در این فرهنگ ها، اقتصاد و فعالیتهای تولیدی و تجاری قهرمان ندارد، بلکه فعالیتهایی جمعی است که با تجمیع ایده ها و کار و کوشش همگانی ثمر میدهد و نهاد ناظر یا دولت، باید با اقتدار قانونی و نظارت عالی، مسیریابی کرده و همگرایی ایجاد کند تا اعتماد دوجانبه میان فعالین اقتصادی غیردولتی در جمع های بزرگ و دولت برقرار گردد.
در سطح ملی ، این جمعگرایی، منجر به تشکیل شرکتهای بزرگ شده و سود بالایی برای رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد بنابراین همه قهرمانند. حتی مشاغل خدماتی که پیرامون صنایع بوجود می آیند، با نگاهی تیمی و گروهی، اقدام به آفرینش کار و خدمات می کنند .
در این بسترهای فرهنگی، بجای اینکه هرکس ساختار انفرادی کوتاه قد و ایزوله خود را ایجاد کند، افراد با گردهم آمدن، ساختارهایی رفیع و مستحکم با ارتباطات بالا ایجاد می کنند.

 

محمدرضا صدقیانی فر - زمستان 98